Διαμετακομιστικά Κέντρα και Logistics

Η Hellenic Train διαχειρίζεται δύο terminals συνδυασμένων μεταφορών, στον Εμπορευματικό Σταθμό Θριασίου και στο Τρίγωνο (Παλαιός Σταθμός) Θεσσαλονίκης, όπου παρέχεται η δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.

 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από και προς το λιμένα Νέου Ικονίου (Πειραιάς) και το λιμένα Θεσσαλονίκης.