Θέσεις Εργασίας

IT Head of Digital & Technology Program ( κωδ. HDTP)

Περιγραφή Θέσης

Η Hellenic Train Α.Ε.  ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος  πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης του Επικεφαλής Διαχείρισης Έργων Τεχνολογίας (Head of Digital & Technology Program) στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων στη διαχείριση και οργάνωση έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

 

Αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος για το σχεδιασμό του πλαισίου παρακολούθησης, διαχείρισης και υλοποίησης των έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας
 • Συντονισμός εσωτερικών πόρων και τρίτων/προμηθευτών για την εκτέλεση και παράδοση των έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ανάπτυξη πεδίων εφαρμογής και στόχων των έργων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και διασφάλιση της τεχνικής σκοπιμότητάς τους
 • Ανάπτυξη λεπτομερούς προγραμματισμού του έργων για την παρακολούθηση της προόδου
 • Μέτρηση της απόδοσης των έργων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές
 • Αναφορά ζητημάτων στη διοίκηση, εφόσον είναι απαραίτητο
 • Διαχείριση των σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Διαχείριση κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των έργων
 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους/προμηθευτές
 • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης των έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου-ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής ή Διοίκησης.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση συστημάτων και υποδομών πληροφορικής.
 • Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση έργων.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 7 ετών ως Project Manager στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Εκπληρωμένες (για άντρες υποψηφίους) στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πιστοποίηση σε διαχείριση έργων Πληροφορικής (PMP / PRINCE II / CAMP / PgMP / PfMP).
 • Εμπειρία 1 έτους σε διαχείριση γραφείου PMO

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχή εκπαίδευση.

 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο hrcv@hellenictrain.gr αναγράφοντας τον κωδικό (ΗDTP)

(η θέση συμπληρώθηκε)