Λοιπές Υπηρεσίες

Η Hellenic Train παρέχει μεταφορά βαγονιών σε λοιπές ΣΕ, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας.
Για την αποστολή σχετικού αιτήματος, παρακαλείσθε για την αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email:
wagonrequests@hellenictrain.gr

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες για τις μεταφορές εμπορευμάτων, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας:

Για πλήρη τρένα

2130121269


Για μεταφορές container Αθήνα -Θεσσαλονίκη μέσω της υπηρεσίας iCS

2130121111

ics.hellenictrain.gr