Πολιτική Απορρήτου

Αντικείμενο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η Hellenic Train, μέλος του Όμιλου  FS, με ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού 41 & Πετμεζά 13, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν η Hellenic Train κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»)  επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό μέσω των ιστοσελίδων που ανήκουν στην Hellenic Train και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής (ενδεικτικά αναφερόμενα: www.hellenictrain.gr, tickets.hellenictrain.gr ).

 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας.
 • «Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Hellenic Train, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και της  λειτουργίας της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επιβατών της, όσο και των εργαζομένων της, και εν γένει συνεργατών της. Η Hellenic Train επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Επί της αρχής, η Hellenic Train είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλει η νομοθεσία, αλλά και οι προβλέψεις του καταστατικού της (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’), όπως:

α) Η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων,

β) Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως και μέσου. 

γ) Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και στην άρτια εξυπηρέτηση του κοινού.

 1. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, αναφορικά με τους εργαζόμενους και συνεργάτες της (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ).
 2. Προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες. Στις περιπτώσεις αυτές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ, για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Ειδικότερα, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων όπως είναι τα στοιχεία υγείας, στηρίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 περ. β’ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 9 παράγραφος 2 περ. η’ για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου και προς εκτέλεση των υποχρεώσεών μας σχετικά με την απασχόληση και με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υποψήφιου εργαζομένου.
 3. Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών και της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ).
 4. Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται προς το σκοπό διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’  ΓΚΠΔ.
 5. Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων των συνεργατών της γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ).
 6. Προκειμένου να διαχειρίζεται τα αιτήματα/παράπονα των επιβατών της. Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που υποβάλλουν τα υποκείμενα των δεδομένων είτε μέσω των ηλεκτρονικών πλατφόρμων της Εταιρείας, είτε εντύπως στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων. Εφόσον κάποιες από τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των αιτήσεων/παραπόνων σας περιέχει δεδομένα ειδικής κατηγορίας, η νομική βάση που βασίζουμε την επεξεργασία είναι η ρητή και ειδική προς τούτο χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας.
 7. Προκειμένου     να           διαχειριστούμε και         να           καταχωρήσουμε               την         κράτηση                 εισιτηρίων συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών, η επεξεργασία δεδομένων σας γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. β’) και της διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).
 8. Προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία σε πελάτες μας να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. β’), καθώς και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.
 9. Προκειμένου να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας, στο πλαίσιο διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων μας για την προστασία και ασφάλεια των δικτύων μας και τη βελτίωση του περιεχομένου αυτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ).
 10. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μόνο εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις αυτές, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 

Σκοποί Επεξεργασίας- Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Επί της αρχής, η Hellenic Train  είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1. Έκδοση εισιτηρίων/ καρτών

Η Hellenic Train  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα επιβατών στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίων, τόσο στα κατά τόπους εκδοτήρια, όσο και μέσω της ιστοσελίδας της και της σχετικής εφαρμογής της (Hellenic Train App).

Προσωπικά

Δεδομένα

 

Σκοπός

Νομική Βάση

Όνομα και επώνυμο επιβάτη

-

-

 

Την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την έκδοση εισιτηρίων/ ακύρωση/ επιστροφή εισιτηρίων Τη διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

-Την αλλαγή ώρας ταξιδιού

-Την αλλαγή δρομολογίου ταξιδιού

-Τη διευκόλυνση της διαδικασίας  επιστροφής χρημάτων

 

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.

β΄ ΓΚΠΔ

Εκπτωτική ομάδα

(Λ.χ. Φοιτητικό,

Παιδικό, ΑμεΑ) 

Στοιχεία Χρέωσης (χώρα, τκ, πόλη, διεύθυνση

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ & Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της 27ης Νοεμβρίου

 

 

2017 για τη συμπλήρωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366

Στοιχεία

Επικοινωνίας (χώρα, τκ, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.

β΄ ΓΚΠΔ

Έννομο συμφέρον της Εταιρείας-

Άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ

Την ενημέρωσή σας σε περίπτωση αλλαγών/καθυστερήσεων/ ακυρώσεων στα δρομολόγια των

τραίνων

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

email

Εγγραφή στο Newsletter

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

 

Τίτλος, Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνο, κωδικός πρόσβασης, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ

 

Δημιουργία λογαριασμού έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης - Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β' ΓΚΠΔ

 

 

Όνομα, Επώνυμο, Email αποστολέα, Email παραλήπτη

 

Έκδοση και αποστολή δωροκάρτας

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης - Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β' ΓΚΠΔ

 

Ειδικά για την αγορά εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της  HellenicTrain App, σημειώνεται ότι η  Hellenic Train δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την αγορά σας, καθώς οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος τράπεζας. 

 1. Μέλη

Στο πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα Hellenic Train HT Card, η Hellenic Train συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τα μέλη της:

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Όνομα και επώνυμο μέλους

Την εγγραφή στο πρόγραμμα

Hellenic Train HT Card

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ΓΚΠΔ

 Έννομο συμφέρον της

Εταιρείας- Άρθρο 6 παρ. στ’

ΓΚΠΔ

Στοιχεία Επικοινωνίας (χώρα, τκ, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

Στοιχεία επικοινωνίας

(email/τηλέφωνο)

Την επικοινωνία με τα μέλη για την παροχή ενημερώσεων για προσφορές και ενημερώσεις

 

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

Στοιχεία εισιτηρίων

Την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την έκδοση εισιτηρίων/ ακύρωση/ επιστροφή εισιτηρίων Τη διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

 

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ

 

 1. Μεταφορά ΑμεΑ 

Στο πλαίσιο διαχείρισης αιτημάτων μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) η Hellenic Train συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης:

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Όνομα και επώνυμο επιβάτη

Την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη μεταφορά ΑμεΑ

 

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ΓΚΠΔ

 Έννομο συμφέρον της

Εταιρείας- Άρθρο 6 παρ. στ’

ΓΚΠΔ

Στοιχεία Επικοινωνίας (χώρα, τκ, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

Την ενημέρωσή σας σε περίπτωση αλλαγών/καθυστερήσεων/ ακυρώσεων στα δρομολόγια των

τραίνων

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς

Την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη μεταφορά ΑμεΑ

 

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ΓΚΠΔ

 Έννομο συμφέρον της

Εταιρείας- Άρθρο 6 παρ. στ’

ΓΚΠΔ

Σταθμός

επιβίβασης/αποβίβασης- δρομολόγιο

Οτιδήποτε συμπεριληφθεί στο

Μήνυμα

Την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη μεταφορά ΑμεΑ

 

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

 

 1. Επικοινωνία με την  Hellenic Train

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των επιβατών (διαχείριση αιτημάτων/ παραπόνων/πληροφοριών), τόσο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, όσο και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Hellenic Train, η Εταιρεία δύναται να συλλέξει:

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Περιγραφή περιστατικού (θέμα, Ημερομηνία και ώρα περιστατικού, κλπ.)

Επικοινωνία με την Hellenic

Train

Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ –

Άμεση επικοινωνία της Hellenic Train με τους χρήστες της

Ιστοσελίδας/Επιβάτες

 

 

 

 

 

 

 

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

Όνομα

Επώνυμο

Email

Διεύθυνση

Πόλη

Νομός

ΤΚ

Χώρα

Τηλέφωνο (κινητό)

Τηλέφωνο (σταθερό)

Fax

Οτιδήποτε συμπεριληφθεί στο αίτημα

 

 

Εικόνα

Τηλεφωνική κλήση

Επικοινωνία με την  Hellenic Train- διασφάλιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

 

 1. Απολεσθέντα αντικείμενα

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Όνομα

Επικοινωνία με την Hellenic Train στο πλαίσιο απολεσθέντων αντικειμένων

Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ –

Άμεση επικοινωνία της

Hellenic Train με τους

Επιβάτες

 

Συγκατάθεση – Άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ

Επώνυμο

Ημερομηνία και ώρα περιστατικού

Σταθμός- Δρομολόγιο

Στοιχεία επικοινωνίας

(Διεύθυνση, Πόλη, Νομός, ΤΚ, Χώρα, Τηλέφωνα επικοινωνίας- σταθερό/κινητό, Fax)

Τρόπος επικοινωνίας

Ο,τιδήποτε συμπεριληφθεί στο αίτημα

 

 1. Εμπορευματικές Μεταφορές

Εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Hellenic Train για τη εμπορευμάτων και δεμάτων θα συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη:

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Όνομα και επώνυμο αποστολέα/παραλήπτη

Μεταφορά εμπορευμάτων και δεμάτων

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.

β΄ ΓΚΠΔ

Στοιχεία Επικοινωνίας (χώρα, τκ, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ιδιότητα, διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη, στοιχεία χρέωσης

(ΙΒΑΝ, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης – Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.

β΄ ΓΚΠΔ

 

7. Δεδομένα που συγκεντρώνονται αυτόματα:

Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή μέλος), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Για πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies, στη σχετική σελίδα στο www.hellenictrain.gr.

Αποδέκτες

Η Hellenic Train καταρχήν δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτους εκτός του Ομίλου FS. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στο αντίστοιχο τμήμα. Επιπλέον, κοινοποιούνται σε συνεργάτες στους οποίους έχει αναθέσει η Hellenic Train την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς/Εταιρεία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε (ενδεικτικά): 

 • τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες οι οποίες παρέχουν στην Hellenic Train σχετικές υπηρεσίες (λ.χ.

πρακτορεία εισιτηρίων, λογιστική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, μισθοδοσία κ.ο.κ.). 

 • εταιρίες του ομίλου ΟΣΕ, στο βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των υποκειμένων και των σκοπών της Hellenic Train, λαμβάνοντας την απαραίτητη συγκατάθεση όπου είναι απαραίτητο, 
 • δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και λοιπές δημόσιες αρχές και εποπτικούς φορείς (λ.χ. Φορολογικές αρχές κ.ο.κ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στη Hellenic Train με ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Κατ’ αρχήν, η Hellenic Train δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Διεθνή Οργανισμό, η Hellenic Train προηγουμένως βεβαιώνει ότι τηρείται μία εκ των νομίμων βάσεων του άρθρου 6 ή άρθρο 9 του Κανονισμού και σωρευτικά να:

α)Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) ή

β) Να τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ  για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) ή

γ) Για τις περιστασιακές επεξεργασίες, να υφίσταται μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ όπως λ.χ. η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωσή του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων  του  υποκειμένου των δεδομένων κλπ.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, συλλέγονται και διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. 

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για  την εκτέλεση σύμβασης, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς προώθησης κατόπιν συγκατάθεσης των υποκειμένων (π.χ. δεδομένα από την εγγραφή στο Newsletter) τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο περιστατικό παραβίασης, η Hellenic Train εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης της Ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ή υποψιασθείτε πως ενδέχεται/έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση τη Hellenic Train είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hellenictrain.gr.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η Hellenic Train λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων τους. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, η Hellenic Train λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (π.χ. antivirus) συμμορφούμενος με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

H Hellenic Train μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία. 

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί η Hellenic Train. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του αρχείο που τηρεί η Hellenic Train με τα προσωπικά του δεδομένα και να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

β. Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησής τους από τη Hellenic Train.

γ. Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που συνήχθησαν και εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον. 

δ. Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ε. Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων είτε στον ίδιο είτε σε τρίτους. 

στ. Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Επιπροσθέτως, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Hellenic Train.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Hellenic Train θα ανταποκριθεί άμεσα [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος], ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Hellenic Train, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο e-mail dpo@hellenictrain.gr.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Στον παρόντα Ιστότοπο υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. Google, Twitter, LinkedIn) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του, για το οποίο τόσο η Hellenic Train όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

Για τη Hellenic Train σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της  λειτουργικότητας του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η επίτευξη του εννόμου συμφέροντος της διαλειτουργικότητας με εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο πελάτης.

H Hellenic Train δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά από τους από κοινού Υπευθύνους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

 • https://www.google.gr/ 
 • https://www.linkedin.com/ 
 • https://twitter.com/ 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής της Εταιρείας καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.

Απρίλιος 2024

Attached files: