Έρευνα και ανάπτυξη

Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe

acrossee

 

 
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών ροών. Έμφαση δίνεται στη μείωση των χρόνων αναμονής στα σύνορα και στην διευκόλυνση της διαχείρισης των εγγράφων που απαιτούνται. Θα προταθεί ενιαία πολιτική για τον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων. Κύριος στόχος του ACROSSEE είναι η ανάπτυξη συνεργειών με τις αναπτυξιακές πολιτικές που αφορούν τις ευρύτερες περιοχές της Αδριατικής, του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας και η διαμόρφωση ενιαίου χώρου μεταφορών. Τα συμπεράσματα του έργου θα αποτελέσουν οδηγό για τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ώστε να μεγιστοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο η μεταφορά εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο το τρένο σε συνδυασμό με τα άλλα μέσα μεταφοράς.