Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/12/2022- Έκδοση και Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα (ΥΣΦ) στην HELLENIC TRAIN

Πιστοποιητικό Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα (ΥΣΦ) εκδόθηκε και χορηγήθηκε στην Hellenic Train από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ως Εθνική Αρχή για την Ασφάλεια.

Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση της ικανότητας του ΥΣΦ από τη ΡΑΣ να πληροί τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσιμων για την ασφάλεια κατασκευαστικών στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/779 και εφαρμόζεται για όλα τα οχήματα που υπάγονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.