Έρευνα και ανάπτυξη

Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED area

Η βασική ιδέα του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συστήματος λιμανιών της Μεσογείου, προσφέροντας καλύτερη προσβασιμότητα μέσω τεχνολογικών και διαδικαστικών καινοτομιών ενισχύοντας την αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Εστιάζει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διαχείρισης των πληροφοριών και στη μείωση των εξωτερικών παραγόντων που ενισχύουν τις δυσλειτουργίες της λειτουργίας των λιμένων. Το έργο αφορά τρεις στρατηγικής σημασίας πεδία: επιβάτες, εμπορεύματα και τουριστικές ροές.  Μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και  σχεδιασμένες πιλοτικές εφαρμογές το έργο θα προσδιορίσει μεσο - μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές πολιτικές.  Αυτές θα εστιάσουν: στην απομάκρυνση των εμποδίων στην προσβασιμότητα των λιμένων (θαλάσσιων και εσωτερικών), στην ολοκληρωμένη διασύνδεση των λιμανιών με την ενδοχώρα που εξυπηρετούν, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμελητείας (logistics) και διατροπικών μεταφορών συνδεδεμένων με τους λιμένες, στην ανάπτυξη της διαχείρισης των πληροφοριών σε κινητά μέσα ώστε να καταστούν τα λιμάνια πιο αποδοτικά, στην εξειδίκευση των λειτουργιών του κάθε λιμένα.  Συγκεκριμένες εφαρμογές θα αναπτυχθούν:
  •  Ένα δυναμικό σύστημα για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των ροών επιβατών και εμπορευμάτων ώστε να αναγνωριστούν οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν καθυστερήσεις και αναμονές στην περιοχή μεταξύ λιμανιών και ενδοχώρας (ιδιαίτερα σε λιμάνια εντός πόλεων).
  •  Λύσεις για την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών ανάμεσα στα λιμάνια και ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στα λιμάνια, οι οποίες σχετίζονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τελωνειακούς ελέγχους).
  •  Λύσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο το εύρος της μεταφορικής αλυσίδας. Λύσεις για μεταφορικές αλυσίδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (π.χ. Αγροδιατροφικό τομέα).

  Official site: https://www.futuremedproject.eu/