Έρευνα και ανάπτυξη

Reducing Environmental Footprint based on Multi-Modal Fleet management System for Eco-Routing

reduction

 

Το έργο REDUCTION εστιάζει στις προηγμένες λύσεις τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την διαχείριση πολυτροπικών στόλων μέσων μεταφοράς και στην μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Μέσα από την συλλογή στοιχείων ιστορικών αλλά και πραγματικού χρόνου που αφορούν την οδηγική συμπεριφορά, πληροφορίες για την ακολουθούμενη διαδρομή και τις εκπομπές καυσαερίων, αξιοποιεί αναλυτικές μεθόδους για να: 1) Βελτιστοποιήσει την οδηγική συμπεριφορά υποστηρίζοντας την αποτελεσματική λύψη αποφάσεων, την εκπαίδευση των οδηγών και την διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών σχετικά με την βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά.  2) Προωθήσει τις οικολογικές διαδρομές, προτείνοντας φιλοπεριβαλοντικές μετακινήσεις και επιτρέποντας την συνολική μείωση των διανυώμενων αποστάσεων από τους πολυτροπικούς μεταφορικούς στόλους.  3) Υποστηρίξει τις πολυτροπικές μεταφορές προσφέροντας διαφάνεια και ενισχύοντας την κοινή χρήση των μεταφορικών μέσων.  4) Ενισχύσει τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στα ζητήματα των περιβαλλοντικά φιλικών πολυτροπικών και διατροπικών μετακινήσεων. Official site: https://147.172.223.251/reduction/news.html   Η ιστοσελίδα με τη δοκιμαστική εφαρμογή του έργου μπορεί να βρεθεί εδώ: https://194.177.200.85/trainktel