Έρευνα και ανάπτυξη

New cOoperatiVe business modEls and guidance for sustainable city LOGistics

evrwpaiko novelog

Το έργο NOVELOG αποσκοπεί στην στοχευμένη κατανόηση των συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών παρέχοντας κατευθύνσεις για την εφαρμογή βιώσιμων και αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών. Οι κατευθύνσεις αυτές θα βοηθήσουν στην επιλογή των πλέον βέλτιστων και εφαρμόσιμων λύσεων για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, θα διευκολύνουν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών και την ανάπτυξη, δοκιμασία και μεταφορά βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διακυβέρνησης. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Κατανόηση, αξιολόγηση και σύλληψη των τρεχουσών αναγκών και τάσεων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, εξέταση των λόγων αποτυχίας εφαρμοσμένων μέτρων, προσδιορισμός των βασικών παραμέτρων επιρροής και ανάπτυξη μελλοντικών σεναρίων βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών
  • Καθορισμός των βέλτιστων μέτρων και πολιτικών με βάση την τυπολογία και τους στόχους μιας πόλης, δοκιμαστική εφαρμογή και επικύρωση αυτών.
  • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σπονδυλωτού πλαισίου αξιολόγησης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών το οποίο θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμοσμένων πολιτικών και μέτρων.
  • Ενσωμάτωση των καταλληλότερων μέτρων και πολιτικών στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εστιάζοντας στη διευκόλυνση και την καθοδήγηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό μια βελτιωμένη χάραξη πολιτικής.
  • Δοκιμαστική εφαρμογή, υλοποίηση και επικύρωση των παραπάνω σε επιλεγμένες πόλεις της ΕΕ, επίδειξη της εφαρμοσιμότητας και της βιωσιμότητας των εργαλείων και διασφάλιση της συνέχειας των επιπτώσεων μέσω της δημιουργίας και θέσπισης στρατηγικών για τις καλύτερες λύσεις logistics σε αστικό περιβάλλον.

Επίσημη Ιστοσελίδα:  https://novelog.eu/