Έρευνα και ανάπτυξη

Rail Hub Cities for South East Europe

rail 4 see

 

 
Η πρόκληση που μοιράζονται οι εταίροι του  RAIL4SEE είναι η ανάπτυξη μοντέλων, εννοιολογικών πλαισίων, μέτρων, πολιτικών και στρατηγικών που θα εστιάζουν στη βελτίωση των σιδηροδρομικών και διατροπικών επιβατικών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απαιτούνται δράσεις που θα μετακινήσουν τα εμπόδια δικτύωσης και λειτουργικής σύνδεσης των σιδηροδρομικών κόμβων με τα TEN-T, τα εθνικά, τα περιφερειακά και τα τοπικά δίκτυα μεταφορών, υπό το πρίσμα της διασύνδεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών προς τους μετακινούμενους. Το έργο θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν τη διεθνική σιδηροδρομική μετακίνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα προτείνει τους βέλτιστους τρόπους σύνδεσης των πόλεων - κόμβων επιβατικών μεταφορών με τους διεθνείς διαδρόμους επιβατικών μετακινήσεων, κυρίως μέσω τρένου αλλά και με συνδυασμό τρένου και άλλων μέσων ώστε να καλύψει τις ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές των σημαντικότερων πόλεων της ευρύτερης περιοχής.
 
Στόχος είναι η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου από πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή σκοπιά, καθώς το έργο εμπλέκει τους βασικούς παίκτες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τις επιβατικές μετακινήσεις με δημόσια μέσα ή συνδυασμό με αυτά και μέσω δημόσιων ή δημοσίου χαρακτήρα/ συμφέροντος επενδύσεων, κυρίως σε υποδομές. Υπό αυτή την έννοια τα πλέον απτά αποτελέσματα θα είναι βελτιώσεις στις πολιτικές και στις αποφάσεις για επενδύσεις, πιλοτικές δράσεις για ενσωμάτωση συστημάτων πληροφόρησης και έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου, καθώς και διαμόρφωση περιφερειακών και διεθνικών πλατφόρμων για παροχή βελτιωμένων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 
Official site: https://rail4see.eu/